Psylocke VS The Nasty Boys

psylocke-vs-the-nasty-boys psylocke-vs-the-nasty-boys-2 psylocke-vs-the-nasty-boys

From – Uncanny X-Men Vol. 4 #15