batman shuts down power ring 1 batman shuts down power ring 2 batman shuts down power ring 3 batman shuts down power ring 4

Justice League Vol 2 #33

Leave a Reply